განცხადება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვასთან დაკავშირებით

გამოქვეყნებულია: 30 მაისი 2014    /    ძალაშია: 3 ივნისი 2014

            სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი“ ახორციელებს მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვანში დევნილთა დასახლების საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის  მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვას. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 04 აპრილის N595  განკარგულების შესაბამისად, აღნიშნული მომსახურების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.

საუკეთესო შემოთავაზების მიღების მიზნით, სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი იწვევს ყველა დაინტერესებულ პირს საპროექტო მომსახურების შესყიდვის პროცედურებში მონაწილეობის მისაღებად.

შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 30000 (ოცდაათი  ათასი) ლარს.

შესყიდვის ობიექტის ირგვლივ დეტალური ინფორმაცია, წინადადებებისა და მოთხოვნილი ინფორმაციის ჩამონათვალი მოცემულია დოკუმენტაციაში.

 დაინტერესებულმა პირებმა თავიანთი წინადადებები  და მოთხოვნილი ინფორმაცია უნდა წარმოადგინონ 2014 წლის 03  ივნისის 16:00 საათიდან 17:00 საათამდე დალუქული კონვერტით შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N150, მე-3 სართული, ოთახი N 301 -  სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.

დამატებითი ინფორმაცია ასევე შესაძლებელია მიიღოთ შემდეგი პირისგან - გიორგი ბულეიშვილი სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის შესყიდვების სამსახურის სპეციალისტი: ტელ: +995 32 2437001/02/03/04 (შიდა ნომერი 405; 414).

აღნიშნული შესყიდვის  პროცედურა არ წარმოადგენს ელექტრონულ და გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს, შესაბამისად მასზე არ ვრცელდება ელექტრონული ტენდერისათვის კანონმდებლობით დადგენილი წესები.

 

     იხ. ბმულები:

 

                dokumentacia - 

 

                Gankarguleba