ჩამდინარე წყლების მდგრადი მართვის პროექტი ქ. თელავის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა და ოპერირება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში

6 მარტი 2018
მუნიციპალიტეტი: თელავი
დონორი: WB

ამდინარე წყლების მდგრადი მართვის პროექტი დაფინანსებულია შვედეთის მთავრობის მიერ შვედეთის განვითარების საერთაშორისო სააგენტოს (SIDA) საშუალებით. მსოფლიო ბანკი არის პროექტის ადმინისტრაციული ორგანიზაცია, ხოლო პროექტის განმახორციელებელია საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. პროექტი მოიცავს  ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ორინაგებობის მშენებლობას. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში მომზადებულია თელავის ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის (სიმძლავრით 14 400 მ3/დღღ) მშენებლობისა და ოპერირების ქვე-პროექტისთვის. 

 

EIA Telavi WWTP-Geo 7.09