დოკუმენტები

12 მაისი 2012

თბილისი-წითელი ხიდის ავტომაგისტრალის თბილისი-რუსთავის გზის I მონაკვეთის (თბილისი-ფონიჭალას) მშენებლობის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) ანგარიში

თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის თბილისი-ფონიჭალის საპროექტო მონაკვეთი იწყება ქ. თბილისიდან გულუას ქუჩიდან, რომელსაც შეესაბამება პკ 0+00, მიყვება მტკვირს მარჯვენა სანაპიროს პკ 20+00-მდე, შემდეგ უერთდება ვახტანგ გორგასლის ქუჩას და მთავრდება პკ 40+00 ზე. საპროექტო მონაკვეთის სიგრძე შეადგენს 4.0 კმ-ს.
პროექტი ითვალისწინებს არსებული გზის მოდერნიზებას: თბილისის ფარგლებში (თბილისი-ფონიჭალის მონაკვეთი) 6 ზოლიანი, ხოლო თბილისის შემდეგ რუსთავამდე ოთხზოლიანი გზის მშენებლობას.