აუდიტორული დასკვნები

7 სექტემბერი 2023

 2023 წ. დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანიების „Moore Stephens“-ის; „EY”-ის და „KPMG”-ის მიერ ჩატარდა საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის 2022 წლის საქმიანობის შემოწმება 

(პროექტებისა და ფონდის, როგორც ორგანიზაციის ჭრილში). აუდიტორული შემოწმების შედეგად საქმიანობის  ყველა მიმართულების მიხედვით მიღებულია დადებითი შეფასება.

LivableCitiesAuditreport.pdf

MDFentityuditreport.pdf 

MDFLivableCitiesFSfinalPRF.pdf

RDP3.pdf

Report-MDFSPFSSignedI2Q.pdf 

SRMIDPREPORT.pdf