„შუხმან ვაინ ჯორჯია“-სთან მისასვლელი გზის, წყალმომარაგებისა და სადრენაჟე სისტემების რეაბილიტაცია, თელავის მუნიციპალიტეტი

19 თებერვალი 2018
მუნიციპალიტეტი: თელავი
დონორი: WB

ქვე- პროექტი წარმოადგენდა კერძო-საჯარო პარტნიორობის პროგრამის ნაწილს და ითვალისწინებდა თელავის  მუნიციპალიტეტში „შუხმან ვაინ ჯორჯია“-სთან მისასვლელი გზის (საერთო სიგრძით- 885 მ), წყალმომარაგებისა და სადრენაჟე სისტემების  რეაბილიტაციას.

 

ქვე-პროექტის გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა განთავსებულია შემდეგ ბმულზე:

 

გმგ-შუხმან ვაინ ჯეორჯია