შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - კორპორატიული განვითარების პროგრამა და სატრანსპორტო რეფორმის კვლევა

24 მარტი 2022

 შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - კორპორატიული განვითარების პროგრამა და სატრანსპორტო რეფორმის კვლევა (EBRD/GUTEP/CS/QCBS/01-2020) 

ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice.html