შეტყობინება კონტრაქტის მიიჭების შესახებ - „პროექტის შედეგების მონიტორინგი და შეფასება“-

12 თებერვალი 2020

 შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „პროექტის შედეგების მონიტორინგი და შეფასება“-SRMIDP/C/CQS/09-2019 

storage/assets/file/documents.pdf