ბაზრის კვლევა - ზუგდიდში ზვიად გამსახურდიას სახელობის ახალგაზრდული ცენტრისა და ბიბლიოთეკის ასაშენებლად საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე

გამოქვეყნებულია: 10 მაისი 2019    /    ძალაშია: 16 მაისი 2019

 

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს 2019 წელს დაგეგმილი აქვს ქალაქ ზუგდიდში ზვიად გამსახურდიას სახელობის ახალგაზრდული ცენტრისა და საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის  მშენებლობისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.

შესყიდვის პროცედურების ჩატარების უზრუნველსაყოფად აუცილებელია განისაზღვროს შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება.

 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, თანდართული ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული გასატარებელი ღონისძიებების შესაბამისად გთხოვთ, არაუგვიანეს 2019 წლის 16 მასის 18:00 საათისა, წარმოადგინოთ თქვენი წინადადებები სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდში (მის.: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზ. N150) მატერიალური სახით (ნაბეჭდი ვერსია), ან ელ. ვერსიის სახით, შემდეგ ელ. ფოსტებზე: procurement@mdf.org.ge; mbochorishvili@mdf.org.ge

 

 

მომსახურების შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: -------------------- ლარი, დღგ-ს გარეშე.

 

 

დანართი: ტექ. დავალება - 13 (ცამეტი) ფურცელი.

 

 

წინასწარ გიხდით მადლობას თანამშრომლობისათვის

 

 

დანართი - ტექნიკური დავალება.pdf