დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 15 ოქტომბერი 2015    /    დასრულებული: 30 ოქტომბერი 2015

შეტყობინება ტენდერის შედეგების შესახებ - ნაგვის შემკრები მანქანის მიწოდება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისთვის

ტენდერის # SRMIDP/G/NCB/01-2014

შეტყობინება ტენდერის შედეგების შესახებ - ნაგვის შემკრები მანქანის მოწოდება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისათვის, ტენდერის # SRMIDP/G/NCB/01-2014

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მგფ-ს ვებ-გვერდის ინგლისურ ვერსიაში.
გამოქვეყნებულია: 29 სექტემბერი 2015    /    დასრულებული: 30 ოქტომბერი 2015

სოფელ მეორე სვირსა და “სადგური სვირის” დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: „სოფელ მეორე სვირისა და “სადგური სვირის” დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში“ - SRMIDP/CW/NCB/11-2015
გამოქვეყნებულია: 24 სექტემბერი 2015    /    დასრულებული: 8 ოქტომბერი 2015

განცხადება საკონკურსო წინადადებების მოწვევაზე - კონტრაქტის/ტენდერის #: USAID/W/ICB/01-2015

საქართველოს მთავრობამ ამერიკის შეესრთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით მიიღო ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის გრანტი იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის , ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესების და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მხარდაჭერის პროექტის დასაფინანსებლად და აღნიშნული გრანტის ნაწილის გამოყენებას აპირებს: „ზუგდიდის, სენაკის, ხონის, ფოთის, ქუთაისის, წყალტუბოს, ახალსოფლისა და ვერხვების დევნილთა დასახლებებში ბავშვთა სათამაშო მოედნებისა და ხონის, ფოთისა და წყალტუბოს დასახლებებში სპორტული მოედნების მშენებლობის“ მიზნით
გამოქვეყნებულია: 24 სექტემბერი 2015    /    დასრულებული: 12 ოქტომბერი 2015

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე

საქართველომ მიიღო კრედიტი მსოფლიო ბანკისგან (WB) რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (SRMIDP) დასაფინანსებლად.
აღნიშნული სახსრების ნაწილის გამოყენება დაგეგმილია საკონსულტაციო მომსახურებისთვის.
საკონსულტაციო მომსახურება („მომსახურება“) ითვალისწინებს „პროექტის შედეგების მონიტორინგსა და შეფასებას“- SRMIDP/CQS/01-2015;
გამოქვეყნებულია: 18 სექტემბერი 2015    /    დასრულებული: 21 ოქტომბერი 2015

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სოფ. ცოდნისკარი-თელა-პატარაგორი-კაბალის გზის რეაბილიტაცია

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სოფ. ცოდნისკარი-თელა-პატარაგორი-კაბალის გზის რეაბილიტაცია“ - SRMIDP/CW/NCB/27-2015
გამოქვეყნებულია: 18 სექტემბერი 2015    /    დასრულებული: 19 ოქტომბერი 2015

სოფელ ჩალაუბანის გზის რეაბილიტაცია გურჯაანის მუნიციპალიტეტში“

SRMIDP/CW/NCB/24-2015
საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: სოფელ ჩალაუბანის გზის რეაბილიტაცია გურჯაანის მუნიციპალიტეტში“ SRMIDP/CW/NCB/24-2015.
გამოქვეყნებულია: 16 სექტემბერი 2015    /    დასრულებული: 29 ოქტომბერი 2015

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა - შინამეურნეობების კვლევა ტრანსპორტის სფეროში

საქართველოს მთავრობამ მიიღო აზიის განვითარების ბანკის (ADB) სესხი მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის (ტრანში 1) დასაფინანსებლად. საერთაშორისო საკონსულტაციო ფირმა უნდა იქნას შერჩეული 2010 წელს თბილისის შინამეურნეობების კვლევის განახლებისათვის. კვლევის სპეციფიკურობიდან გამომდინარე და აზიის განვითარების ბანკის პოლიტიკის გათვალისწინებით, კვლევის მეთოდოლოგია და მასალები სრულად უნდა აკმაყოფილებდეს საერთაშორისო სტანდარტებს.
გამოქვეყნებულია: 11 სექტემბერი 2015    /    დასრულებული: 12 ოქტომბერი 2015

საფარას მონასტრის მისასვლელი გზის აღდგენა კონტრაქტის/ტენდერის #IBRD/RDPIII/CW/NCB/03-2015

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: საფარას მონასტრის მისასვლელი გზის აღდგენა.
გამოქვეყნებულია: 10 სექტემბერი 2015    /    დასრულებული: 25 სექტემბერი 2015

ცვლილება - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული ხიდების და გვირაბების სტრუქტურული საინჟინრო ლაბორატორიის ტექნიკური დახმარების საკონსულტაციო მომსახურება

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული ხიდების და გვირაბების სტრუქტურული საინჟინრო ლაბორატორიის ტექნიკური დახმარების საკონსულტაციო მომსახურება (#SUTIP2/C/QCBS/08-2015) - გამოქვეყნების თარიღი:23 ივლისი, 2015.
ინტერესის გამოხატვის საბოლოო ვადად განისაზღვრა 2015 წლის 25 სექტემბერი.