დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 16 აპრილი 2014    /    დასრულებული: 24 აპრილი 2014

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს სამუშაო საათების აღრიცხვის სისტემის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.


გამოქვეყნებულია: 16 აპრილი 2014    /    დასრულებული: 22 აპრილი 2014

განცხადება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვასთან დაკავშირებით

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი“ ახორციელებს ქ. წყალტუბოს ცენტრალურ პარკში სადრენაჟო სისტემის მოსაწყობად საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვას. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 26 მარტის N491 განკარგულების შესაბამისად, აღნიშნული მომსახურების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.
გამოქვეყნებულია: 15 აპრილი 2014    /    დასრულებული: 15 მაისი 2014

თერჯოლის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/03

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადის და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, მიწის სამუშაოებს და ასფალტის საფარის მოწყობას.

გამოქვეყნებულია: 14 აპრილი 2014    /    დასრულებული: 14 აპრილი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება - კახეთის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურული ობიექტების წყალმომარაგების პროექტების მომზადება.

გამოქვეყნებულია: 11 აპრილი 2014    /    დასრულებული: 13 მაისი 2014

ბოლნისის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/02

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადის და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, ბეტონის ჭების მოწყობას, მიწის სამუშაოებს და ასფალტის საფარის აღდეგნას.


გამოქვეყნებულია: 10 აპრილი 2014    /    დასრულებული: 25 აპრილი 2014

ტენდერზე მოწვევის განცხადება

ტენდერზე მოწვევის განცხადება- საქართველოს მთავრობამ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (UშAID) მეშვეობით მიიღო ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის გრანტი იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესების და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მხარდაჭერის პროექტის დასაფინანსებლად და აღნიშნული გრანტის ნაწილის გამოყენებას აპირებს „სანიტარული გაუმჯობესების, საყოფაცხოვრებო წყალმომარაგების და დრენაჟის სარეაბილიტაციო სამუშაოები იძულებით გადაადგილებულ პირთა 2 კოტეჯური ტიპის დასახლებებში, შიდა ქართლის და მცხეთა-თიანეთის რეგიონები (სოფელი მოხისი და სოფელი წილკანი)
გამოქვეყნებულია: 8 აპრილი 2014    /    დასრულებული: 8 მაისი 2014

სენაკის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/01

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადის და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, სახლების დაერთებების მოწყობას, ასფალტის საფარის მოჭრას და აღდეგნას და მონოლითური ბეტონის სამუშაოებს.
დეტალებისთვის იხილეთ სატენდერო განცხადება.
გამოქვეყნებულია: 7 აპრილი 2014    /    დასრულებული: 22 აპრილი 2014

მოწვევა მგფ-ისთვის კონსულტაციის ჩაატრების მიზნით, თბილისი-რუსთავის გზის პროექტის მე-2 მონაკვეთის მშენებლობის პროცესში

საერთაშორისო ინდივიდუალური კონსულტანტის შერჩევა თბილისი-რუსთავის გზის მე-2 მონაკვეთზე (5,2 - 6,9 კმ) მდებარე შენობების სტრუქტურული მდგრადობის, მათზე ვიბრაციისა და ხმაურის ზემოქმედების ექსპერტიზის შედეგების განხილვისა და მგფ-ის საკონსულტაციო მომსახურებისათვის
გამოქვეყნებულია: 1 აპრილი 2014    /    დასრულებული: 4 აპრილი 2014

განცხადება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვასთან დაკავშირებით

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი“ ახორციელებს ქ. ვანის სახელმწიფო მუზეუმის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დამატებითი გამაგრებითი ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვას. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 06 მარტის N385 განკარგულების შესაბამისად, აღნიშნული მომსახურების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.
გამოქვეყნებულია: 1 აპრილი 2014    /    დასრულებული: 7 აპრილი 2014

განცხადება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვასთან დაკავშირებით

სსიპ ,,საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი" ახორციელებს ახმეტის მუნიციპალიტეტში ფშაველი-აბანო-ომალოს საავტომობილო გზის პრობლემური მონაკვეთების რეაბილიტაციის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლისა და დეტალური საინჟინრო პროექტის მოსამზადებლად სახელმწიფო შესყიდვას. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 06 მარტის N373 განკარგულების შესაბამისად, აღნიშნული მომსახურების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.