დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 27 მარტი 2014    /    დასრულებული: 1 მაისი 2014

განცხადება ღია კარის დღის ჩატრებასთან დაკავშირებით

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი“ ელექტრონული ტენდერის საშუალებით ახორციელებს ქ. ქუთაისის შიდა ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვას.
სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი განსახორციელებელი პროექტის ირგვლივ დაინტერებული პირების დეტალურად ინფორმირების მიზნით მართავს ღია კარის დღეს, რომელიც გაიმართება 2014 წლის 31 მარტს 17:00 საათზე, შემდეგ მისამართზე ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N150, სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.
გამოქვეყნებულია: 27 მარტი 2014    /    დასრულებული: 28 მარტი 2014

განცხადება ღია კარის დღის ჩატრებასთან დაკავშირებით

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი უახლოეს მომავალში გეგმავს ქ. თბილისში მიუსაფართა თავშესაფრის მშენებლობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის პროცედურების განხორციელებას.
აღნიშნული პროექტის ირგვლივ დაინტერესებული პირების დეტალურად ინფორმირების მიზნით სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი მართავს ღია კარის დღეს, რომელიც გაიმართება 2014 წლის 28 მარტს 17:00 საათზე, შემდეგ მისამართზე ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N150, სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.
გამოქვეყნებულია: 26 მარტი 2014    /    დასრულებული: 1 აპრილი 2014

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ავეჯის (სავარძელი და ჟურნალის მაგიდა) სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 26 მარტი 2014    /    დასრულებული: 10 აპრილი 2014

მოთხოვნა ფასთა კოტირებების მოწიდებაზე

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ფასთა კოტირებებს კახეთის და იმერეთის რეგიონული პროექტების ფარგლებში, ტურისტული ნაბეჭდი მასალების მოწოდების მიზნით. მოცემული პროცედურა ხორციელდება დონორი ორგანიზაციის - მსოფლიო ბანკის მიერ დადგენილი შესყიდვის მეთოდით, ფასთა კოტირებით, რომელიც გამოცხადებულია კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე.
გამოქვეყნებულია: 21 მარტი 2014    /    დასრულებული: 21 მარტი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება - დავით-გარეჯის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირება.
გამოქვეყნებულია: 21 მარტი 2014    /    დასრულებული: 28 მარტი 2014

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს საოფისე აპარატურის (პრინტერებისა და ასლგადამღები მოწყობილობების/სკანერების) ტექნიკური მომსახურებისა და შეკეთების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 20 მარტი 2014    /    დასრულებული: 20 მარტი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდისა და მსოფლიო ბანკის პროექტის 2013 ფისკალური წლის აუდიტი.


გამოქვეყნებულია: 19 მარტი 2014    /    დასრულებული: 24 მარტი 2014

განცხადება ინტერესის გამოხატვის შესახებ

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი“ ახორციელებს ქ. ვანის სახელმწიფო მუზეუმის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დამატებით გამაგრებითი ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვას. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 06 მარტის N385 განკარგულების შესაბამისად, აღნიშნული მომსახურების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.
გამოქვეყნებულია: 19 მარტი 2014    /    დასრულებული: 24 მარტი 2014

განცხადება ინტერესის გამოხატვის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს ახმეტის მუნიციპალიტეტში ფშაველი-აბანო-ომალოს საავტომობილო გზის პრობლემური მონაკვეთების რეაბილიტაციის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლისა და დეტალური საინჟინრო პროექტის მოსამზადებლად სახელმწიფო შესყიდვას. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 06 მარტის N373 განკარგულების შესაბამისად, აღნიშნული მომსახურების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.
გამოქვეყნებულია: 19 მარტი 2014    /    დასრულებული: 24 მარტი 2014

განცხადება ინტერესის გამოხატვის შესახებ

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი“ ახორციელებს ქ. თელავში ქეთევან წამებულის ქუჩაზე არსებული „თელავის ხევის“ ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის და რეაბილიტაციის დეტალური საინჟინრო პროექტის მოსამზადებლად მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვას. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 06 მარტის N384 განკარგულების შესაბამისად, აღნიშნული მომსახურების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.