დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 17 ნოემბერი 2014    /    დასრულებული: 1 დეკემბერი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ-გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადება წყალტუბოსა და თელავის ჩამდინარი წყლების გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაციისა და ოპერირებისათვის.

საქართველოს ჩამდინარი წყლების მდგრადი განკარგვის პროექტის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება - გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადება წყალტუბოსა და თელავის ჩამდინარი წყლების გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაციისა და ოპერირებისათვის.
გამოქვეყნებულია: 14 ნოემბერი 2014    /    დასრულებული: 23 იანვარი 2015

მოწვევა ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად - ქ. თბილისში მეტროპოლიტენის მეორე ხაზის გაგრძელება და მეტროსადგურ "უნივერსიტეტის" მშენებლობა (ხელახალი ტენდერი)

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (ADB) მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის - პირველი ტრანშით გათვალისწინებული პროექტების დასაფინანსებლად. სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ქ. თბილისში მეტროპოლიტენის მეორე ხაზის გაგრძელებისა და მეტროსადგურ "უნივერსიტეტის" სამშენებლო სამუშაოებისათვის. ტენდერი ღიაა მხოლოდ იმ მონაწილეთათვის, რომლებიც წარმოდგენილია აზიის განვითარების ბანკის (ADB) წევრი ქვეყნებიდან.
გამოქვეყნებულია: 12 ნოემბერი 2014    /    დასრულებული: 12 დეკემბერი 2014

მოწვევა საკონკურსო ვაჭრობაზე - ბაღდათის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ტენდერის №EIB/WIMPII/W/NCB/04-2

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს ფოლადის და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, რეზერვუარის მშენებლობას, სახლების დაერთებების მოწყობას, ასფალტის საფარის მოჭრას და აღდგენას, აგრეთვე მონოლითური ბეტონის სამუშაოებს. დეტალებისთვის იხილეთ სატენდერო განცხადება.
გამოქვეყნებულია: 12 ნოემბერი 2014    /    დასრულებული: 27 ნოემბერი 2014

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა-„ვიზიტორთა მართვის გეგმის“ მომზადება შერჩეული კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებისათვის

საქართველომ მიიღო კრედიტი მსოფლიო ბანკიდან რეგიონული განვითარების II პროექტის დასაფინანსებლად და აპირებს ამ საკრედიტო თანხის ნაწილი გამოიყენოს საკონსულტაციო მომსახურებისათვის.
გამოქვეყნებულია: 12 ნოემბერი 2014    /    დასრულებული: 21 ნოემბერი 2014

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა მიწის შესყიდვისა და განსახლების გარე მონიტორინგისა და შეფასების სპეციალისტის თანამდებობაზე

პროექტს აფინანსებს საქართველოს მთავრობა და აზიის განვითარების ბანკი (ADB). საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (ფონდი) წარმოადგენს პროექტის განმახორციელებელ ორგანიზაციას.
საქართველოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება გზის გაუმჯობესების თაობაზე, და თბილისი-რუსთავის მონაკვეთის მოდერნიზაცია პრიორიტეტულ პროექტად გამოაცხადა. პროექტი მიზნად ისახავს 19.8 კმ სიგრძის ურბანული ტიპის გზის მშენებლობას თბილისსა და მის მეზობელ ქალაქ რუსთავს შორის.
ზემოხსენებული პროექტის ფარგლებში საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს მოთხოვნას ინტერესის გამოხატვაზე ადგილობრივი ინდივიდუალური კონსულტანტის შესარჩევად განსახლების პროცესისა და მისი ზემოქმედების მონიტორინგისა და შეფასებისათვის.
გამოქვეყნებულია: 11 ნოემბერი 2014    /    დასრულებული: 11 დეკემბერი 2014

მოწვევა სატენდერო წინადადებების წარმოდგენაზე- სიღნაღის მუნიციპალიტეტში სოფლების ბოდბისა და ბოდბისხევის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული

და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (SRMIDP)

განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი

კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: „სიღნაღის მუნიციპალიტეტში

სოფლების ბოდბისა და ბოდბისხევის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია“ -SRMIDP/

CW/NCB/09-2014.
გამოქვეყნებულია: 7 ნოემბერი 2014    /    დასრულებული: 10 დეკემბერი 2014

მოწვევა სატენდერო წინადადებების წარმოდგენაზე-სოფელ მუხროვანის შიდა გზების რეაბილიტაცია (გარდაბნის მუნიციპალიტეტი) -SRMIDP/CW/NCB/05-2014

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (SRMIDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: სოფელ მუხროვანის შიდა გზების რეაბილიტაცია (გარდაბნის მუნიციპალიტეტი) -SRMIDP/CW/NCB/05-2014.
გამოქვეყნებულია: 7 ნოემბერი 2014    /    დასრულებული: 8 დეკემბერი 2014

მოწვევა სატენდერო წინადადების წარმოდგენაზე- ქ. თელავში ქეთევან წამებულის ქუჩაზე არსებული "თელავის ხევი"-ს რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: IBRD/RDP/CW/NCB/31-2014

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული

განვითარების პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი

გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: ქ. თელავში ქეთევან

წამებულის ქუჩაზე არსებული "თელავის ხევი"-ს რეაბილიტაცია
გამოქვეყნებულია: 5 ნოემბერი 2014    /    დასრულებული: 5 დეკემბერი 2014

მოწვევა სატენდერო წინადადების წარმოდგენაზე-„გორის რაიონის სოფლების: ზემო ნიქოზის, ქვემო ნიქოზის და ზემო ხვითის წყალსადენის რეაბილიტაცია“

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (SRMIDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების: ზემო ნიქოზის, ქვემო ნიქოზის და ზემო ხვითის წყალსადენის რეაბილიტაცია -SRMIDP/CW/NCB/04-2014.
გამოქვეყნებულია: 5 ნოემბერი 2014    /    დასრულებული: 8 დეკემბერი 2014

მოწვევა სატენდერო წინადადების წარმოდგენაზე-„ქ. კასპში სპორტული კომპლექსის რეაბილიტაცია“

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (SRMIDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოებისთვის: „სპორტული კომპლექსის რეაბილიტაცია ქ. კასპში”- SRMIDP/CW/NCB/07-2014
პროექტით გათვალისწინებულია: ქ. კასპში სპორტული კომპლექსის რეაბილიტაცია.