დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 3 ოქტომბერი 2014    /    დასრულებული: 17 ოქტომბერი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ-ლიკანის და წაღვერის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია # EIB/WIMPII/W/NCB/29

ლიკანის და წაღვერის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
# EIB/WIMPII/W/NCB/29
გამოქვეყნებულია: 24 სექტემბერი 2014    /    დასრულებული: 24 სექტემბერი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ ოზურგეთის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია # EIB/WIMPII/W/NCB/06-1

ოზურგეთის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 24 სექტემბერი 2014    /    დასრულებული: 24 ოქტომბერი 2014

თელავის შესასვლელში, სოფ. ვარდისუბანთან სამშენებლო ნარჩენების საყრელის ტერიტორიის გასუფთავება და აღდგენა # IBRD/RDP/CW/NCB/30-2014

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონალური განვითარების პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: თელავის შესასვლელში, სოფ. ვარდისუბანთან სამშენებლო ნარჩენების საყრელის ტერიტორიის გასუფთავება და აღდგენა. პროექტი ითვალისწინებს ვაზიანი-გომბორი-თელავის საავტომობილო გზის კმ65-კმ67 მონაკვეთზე სამშენებლო ნარჩენების განთავსების ტერიტორიის გასწვრივ მდ. მაწანწარასხევის ნაპირგამაგრებას და ნარჩენების საყარის ბუნებრივ გარემოსთან ჰარმონიზაციის ღონისძიებებს. სამუშაოები მოიცავს მდინარის ნაპირგამაგრებას გაბიონებით და ქვაყრილით, ასბესტის შემცველი სახიფათო სამშენებლო ნარჩენების შეგროვებას, შეფუთვას, ტრანსპორტირებას და საბოლოო განთავსებას მუნიციპალურ მყარი ნარჩენების ნაგავსაყრელზე; ტერიტორიის ვერტიკალურ გეგმარებას ახალ საპროექტო საზღვრებში, მოშანდაკებას და კეთილმოწყობას (ბალახის დათესვის ჩათვლით).
გამოქვეყნებულია: 23 სექტემბერი 2014    /    დასრულებული: 7 ოქტომბერი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ- ქ. თელავში ბატონის ციხის რესტავრაცია

IBRD/RDPII/CW/NCB/06-2014-1,

ქ. თელავში ბატონის ციხის (სასახლე) რესტავრაცია (ფაზა 2)
გამოქვეყნებულია: 18 სექტემბერი 2014    /    დასრულებული: 17 ოქტომბერი 2014

ბაღდათის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ბაღდათის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
ტენდერის # EIB/WIMPII/W/NCB/04-1
გამოქვეყნებულია: 17 სექტემბერი 2014    /    დასრულებული: 17 სექტემბერი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - საქართველოს ჩამდინარი წყლების მდგრადი განკარგვის პროექტი

საქართველოს ჩამდინარი წყლების მდგრადი განკარგვის პროექტის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება - თელავის ჩამდინარი წყლების გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაციის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება და ტექნიკური მახასიათებლების აღწერა და სპეციფიკაციების მომზადება წყალტუბოსა და თელავის ჩამდინარი წყლების გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაციისთვის.
გამოქვეყნებულია: 16 სექტემბერი 2014    /    დასრულებული: 30 სექტემბერი 2014

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ქ. ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის შენობის მინაშენის დაწყებული მშენებლობის დასრულება (ფაზა 2)

IDA/RDPII/CW/NCB/17-2014.
ქ.ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის შენობის მინაშენის დაწყებული მშენებლობის დასრულება (ფაზა 2)
გამოქვეყნებულია: 15 სექტემბერი 2014    /    დასრულებული: 16 ოქტომბერი 2014

ჭიათურის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია ტენდერის #EIB/WIMPII/W/NCB/07

საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთ ხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად.
გამოქვეყნებულია: 12 სექტემბერი 2014    /    დასრულებული: 26 სექტემბერი 2014

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა - გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადება წყალტუბოსა და თელავის ჩამდინარი წყლების გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაციისა და ოპერირებისათვის

საქართველომ მოითხოვა დაფინანსება შვედეთის განვითარების საერთაშორისო სააგენტოსაგან ჩამდინარი წყლების მდგრადი განკარგვის პროექტის დასაფინანსებლად და აპირებს ამ თანხის ნაწილი გამოიყენოს საკონსულტაციო მომსახურებისათვის.
საკონსულტაციო მომსახურება ("მომსახურება") მოიცავს გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის მომზადებას წყალტუბოსა და თელავის ჩამდინარი წყლების გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაციისა და ოპერირებისათვის.
გამოქვეყნებულია: 12 სექტემბერი 2014    /    დასრულებული: 13 ოქტომბერი 2014

კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა გელათის მონასტერთან IDA/RDPII/CW/NCB/07-2014-1

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონალური განვითარების პროექტის (II ფაზა) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა გელათის მონასტერთან
პროექტი ითვალისწინებს: გელათის სამონასტრო კომპლექსის ვიზიტორთა ცენტრის სამშენებლო, შიდა წყალსადენ-კანალიზაციის, ელ.მომარაგების, გათბობა-ვენტილაციის, სამზარეულოს ტექნოლოგიური მოწყობილობების, გარე წყალმომარაგება-კანალიზაციის მოწყობის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოებს. ასევე პროექტით გათვალისწინებულია ავეჯის და ინვენტარის შეძენა, და სავჭრო ჯიხურების მოწყობა.