„მესტიის მუნიციპალიტეტში სოფ. მულახის ილიკო გაბლიანის სახ. სპორტსკოლის (სათემო ცენტრის) რეკონსტრუქცია” SRMIDP/CW/NCB/03-2015

გამოქვეყნებულია: 26 დეკემბერი 2014    /    ძალაშია: 26 იანვარი 2015

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: მესტიის მუნიციპალიტეტში სოფ. მულახის  ილიკო გაბლიანის სახ. სპორტსკოლის (სათემო ცენტრის) რეკონსტრუქციაSRMIDP/CW/NCB/03-2015.

 

პროექტით გათვალისწინებულია: მესტიის მუნიციპალიტეტში სოფ. მულახის  ილიკო გაბლიანის სახ.სპორტსკოლის (სათემო ცენტრის) რეკონსტრუქცია.

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=134776&lang=ge