შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ-თუშეთის გზის უსაფრთხოების ღონისძიებების განხორციელება

გამოქვეყნებულია: 24 დეკემბერი 2014    /    ძალაშია: 24 იანვარი 2015

პროექტის დასახელება: რეგიონალური განვითარების პროექტი

განმახორციელებელი სააგენტო: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
ქვეყანა: საქართველო
პროექტის ნომერი: P126033
სატენდერო დოკუმენტის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: IBRD/RDP/CW/NCB/13-
2014
კონტრაქტის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოები: თუშეთის გზის უსაფრთხოების
ღონისძიებების განხორციელება
 
           Award Notice-NCB-13-GEO