საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება-ქარელის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის№EIB/WIMPII/W/NCB/09

გამოქვეყნებულია: 20 აგვისტო 2014    /    ძალაშია: 5 სექტემბერი 2014

 

წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II
 
მე-5 პარაგრაფის გ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით (იხ.ბმული):
 
 
განცხადების დანარჩენი ტექსტი რჩება უცვლელი.