საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება-თეთრიწყაროს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის№EIB/WIMPII/W/NCB/13

გამოქვეყნებულია: 20 აგვისტო 2014    /    ძალაშია: 9 სექტემბერი 2014

 

წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II

 
მე-5 პარაგრაფის გ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით (იხ. ბმული):