საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება - ბაღდათის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის№EIB/WIMPII/W/NCB/04

გამოქვეყნებულია: 20 აგვისტო 2014    /    ძალაშია: 5 სექტემბერი 2014

 

 

    მე-5 პარაგრაფის გ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: იხ. ბმული:

 

   მოწვევა ბაღდათი_EIB-WIMPII-04 ცვლილება