შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

გამოქვეყნებულია: 10 ივლისი 2014    /    ძალაშია: 24 ივლისი 2014

 

სატენდერო დოკუმენტის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 

 

IDA/RDPII/CW/NCB/14-2014

 

კონტრაქტის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოები: ქ. წყალტუბოს საკრებულოს და

რკინიგზის შენობის აღდგენის/შიდა რემონტის სამუშაოები და მცირე ზომის საფეხმავლო
ხიდების რეაბილიტაცია