ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა და დეტალური დიზაინის მომზადება თელავის მუნიციპალიტეტში, სოფ. შალაურში მდებარე „შალაურის“ ღვინის მარნის მისასვლელი გზის რეაბილიტაციისთვის

გამოქვეყნებულია: 20 მაისი 2014    /    ძალაშია: 9 ივნისი 2014

საქართველომ მიმართა მსოფლიო ბანკს რეგიონული განვითარების პროექტის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სახსრების ნაწილის გამოყენება  დაგეგმილია საკონსულტაციო მომსახურებისთვის. მოცემული საკონსულტაციო მომსახურების („მომსახურება“) მიზანია ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა და დეტალური დიზაინის მომზადება, აგრეთვე გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მომზადება შალაურში გზის რეაბილიტაციისთვის.

 

მოთხოვნა ინტერესის გამოხატვაზე