განცხადება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვასთან დაკავშირებით

გამოქვეყნებულია: 14 მაისი 2014    /    ძალაშია: 22 მაისი 2014

     სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი“ ახორციელებს სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, სოფლების ბოდბისა და ბოდბისხევის დამაკავშირებელი გზის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის  შედგენის   მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვას. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 16 აპრილის N702  განკარგულების შესაბამისად, აღნიშნული მომსახურების შესყიდვა განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.

      საუკეთესო შემოთავაზების მიღების მიზნით, სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი იწვევს ყველა დაინტერესებულ პირს საპროექტო მომსახურების შესყიდვის პროცედურებში მონაწილეობის მისაღებად.

       შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 80 000 (ოთხმოცი ათასი) ლარს.

       შესყიდვის ობიექტის ირგვლივ დეტალური ინფორმაცია, წინადადებებისა და მოთხოვნილი ინფორმაციის ჩამონათვალი მოცემულია დოკუმენტაციაში.

       დაინტერესებულმა პირებმა თავიანთი წინადადებები  და მოთხოვნილი ინფორმაცია უნდა წარმოადგინონ 2014 წლის 22 მაისის 16:00 საათიდან 17:00 საათამდე დალუქული კონვერტით შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N150, მე-3 სართული, ოთახი N 301 -  სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.

      დამატებითი ინფორმაცია ასევე შესაძლებელია მიიღოთ შემდეგი პირისგან - გიორგი ბულეიშვილი სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის შესყიდვების სამსახურის სპეციალისტი: ტელ: +995 32 2437001/02/03/04 (შიდა ნომერი 405; 414).

       ღნიშნული შესყიდვის  პროცედურა არ წარმოადგენს ელექტრონულ და გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს, შესაბამისად მასზე არ ვრცელდება ელექტრონული ტენდერისათვის კანონმდებლობით დადგენილი წესები.

 

   იხ. ბმული:   dokumentacia

 

                       mtavrobis gankarguleba 702