ბაზრის კვლევა, Design-Build მეთოდით, ქალაქ ქუთაისში, პარკის რეაბილიტაციისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულების შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 7 თებერვალი 2022    /    ძალაშია: 18 თებერვალი 2022

  

ბაზრის კვლევა, Design-Build მეთოდით, ქალაქ ქუთაისში, პარკის რეაბილიტაცისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულები შესყიდვის მიზნით, სავარაუდო ღირებულების დადგენის შესახებ:

 

http://procurement.gov.ge/ka/n/MarketResearch/research634