წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სამი სოფლის (სოფელ ამაღლების, ფარცხანაყანევის და ზედა მესხეთის) საუბნო გზების რეაბილიტაცია.

გამოქვეყნებულია: 3 სექტემბერი 2021    /    ძალაშია: 5 ოქტომბერი 2021

 საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის დამატებითი დაფინანსების განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სამი სოფლის (სოფელ ამაღლების, ფარცხანაყანევის და ზედა მესხეთის) საუბნო გზების რეაბილიტაცია - SRMIDP-AF/CW/NCB/8-2021.   

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:  

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=418604&lang=ge