“გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 5 სოფლის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის III ფაზა: ნორიო, ვაზიანი, ახალი სამგორი, მარტყოფი და ახალსოფელი” SRMIDP-AF/CW/NCB/6-2021- ორ ლოტად;

გამოქვეყნებულია: 31 აგვისტო 2021    /    ძალაშია: 22 ოქტომბერი 2021

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის დამატებითი დაფინანსების განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტებით გათვალისწინებული გადახდებისათვის:

ლოტი 1 - “გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ნორიოს, ვაზიანის და ახალსამგორის სოფლების წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის III ფაზა“ SRMIDP-AF/CW/NCB/6-2021-lot1.

 

ლოტი 2 - “გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მარტყოფის და ახალსოფლის სოფლების წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის III ფაზა”- SRMIDP-AF/CW/NCB/6-2021-lot2.

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=418007&lang=ge