“ახალბაღის პარკის რეაბილიტაცია ქალაქ გორში”

გამოქვეყნებულია: 13 ნოემბერი 2020    /    ძალაშია: 15 მარტი 2021

 საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის დამატებითი დაფინანსების განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: „ახალბაღის პარკის რეაბილიტაცია ქალაქ გორში”. 

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:     

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=375776&lang=en