შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

გამოქვეყნებულია: 14 აპრილი 2014    /    ძალაშია: 14 აპრილი 2014

რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება - კახეთის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურული ობიექტების წყალმომარაგების პროექტების მომზადება.

 
დეტალები იხილეთ შემდეგ ბმულზე: