განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

გამოქვეყნებულია: 21 მარტი 2014    /    ძალაშია: 28 მარტი 2014

       სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს საოფისე აპარატურის (პრინტერებისა და ასლგადამღები მოწყობილობების/სკანერების) ტექნიკური მომსახურებისა და შეკეთების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.  

       გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=110823&lang=ge