ქალაქ ქუთაისში ისტორიული უბნის რეაბილიტაციისთვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 23 აპრილი 2019    /    ძალაშია: 24 აპრილი 2019