თელავში ბატონის ციხის მუზეუმისთვის კომპიუტერებისა და ელექტრო ტექნიკის მიწოდება

გამოქვეყნებულია: 8 აგვისტო 2017    /    ძალაშია: 22 აგვისტო 2017

 საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკის დაფინანსება რეგიონული განვითარების პროექტისთვის (RDP). აღნიშნული დაფინანსების გარკვეული ნაწილი გამოყენებული იქნება თელავში ბატონის ციხის მუზეუმისათვის კომპიუტერებისა და ელექტრო ტექნიკის მიწოდების კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის.

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული   
სისტემის შემდეგ ბმულზე:
 
   
http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=239415&lang=ge


01-მოწვევა ფასთა კოტირებაზე
02-დანართი 1 ფასთა კოტირების ფორმა
03- დანართი 2 მოწოდების პირობები და ვადები