მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - „სახელმწიფო და კერძო სექტორის ინვესტიციების (PPI) კომპონენტის ფარგლებში შერჩეული 3 კომპანიის ობიექტისთვის გაზმომარაგების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება”

გამოქვეყნებულია: 11 ივლისი 2017    /    ძალაშია: 8 აგვისტო 2017