მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე

გამოქვეყნებულია: 8 მაისი 2017    /    ძალაშია: 15 მაისი 2017

„სახელმწიფო და კერძო სექტორის ინვესტიციების (PPI) კომპონენტის ფარგლებში შერჩეული კომპანიების ობიექტებისთვის 4 ჭაბურღილის და 1 საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების საკონსულტაციო მომსახურება“ IBRD/RDP/CS/CQS/10-2017

 

 

  REOI - CQS - PPI - DD for Water Supply - Extended