მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - საკონსულტაციო მომსახურება

გამოქვეყნებულია: 25 აპრილი 2017    /    ძალაშია: 10 მაისი 2017

“სახელმწიფო და კერძო სექტორის ინვესტიციების (PPI) კომპონენტის ფარგლებში შერჩეული 7 

კომპანიისთვის ობიექტთან მისასვლელიგზის მოწყობის და 3 კომპანიის გზის გარე განათების

მოწყობის დეტალური საინჟინრო  პროექტების მომზადების საკონსულტაციომომსახურება” IBRD/RDP/RDPIII/SRMIDP/CS/CQS/01-2017

 

  REOI - CQS - PPI - DD for Road