გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „ქ. გორში რკინიგზის სადგურის დასახლებაში არსებული ქუჩების და სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია“- # EIB/MIMP/W/NCB/18-2016

გამოქვეყნებულია: 27 სექტემბერი 2016    /    ძალაშია: 11 ოქტომბერი 2016

საქართველომ ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) მიიღო დაფინანსება ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (URDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: „ქ. გორში რკინიგზის სადგურის დასახლებაში არსებული ქუჩების და სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია“-  # EIB/MIMP/W/NCB/18-2016

 

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ _ გორის ქუჩები და სანიაღვრე