შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ "თვითმცლელი ნაგავმზიდების და კონტეინერების მიწოდება საქართველოს მუნიციპალიტეტებისათვის" EBRD/G/ICT/01-2016

გამოქვეყნებულია: 23 სექტემბერი 2016    /    ძალაშია: 7 ოქტომბერი 2016