ქ. ონში ჩაჩაშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 26 სექტემბერი 2013    /    ძალაშია: 26 სექტემბერი 2013

საქართველომ მიიღო სესხი რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკისაგან (IBRD)  რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის დამატებით (RMIDPII) დასაფინანსებლად და განზრახული აქვს ამ სესხის სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: ქ. ონში ჩაჩაშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია  (კონტრაქტის IBRD/RMIDPII/CW/NCB/69).

 

ჩაჩაშვილის ქუჩის განცხადების ცვლილება