განცხადება ინტერესის გამოხატვის შესახებ

გამოქვეყნებულია: 6 სექტემბერი 2013    /    ძალაშია: 6 სექტემბერი 2013

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვთარების ფონდი იწყებს სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვას და იწვევს ყველა დაინტერესებულ პირს შერჩევის პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად.

განცხადება ინტერესთა გამოხატვის შესახებ