საჯარო ინფორმაციის გაცემასა და პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი

აღმაშენებლის #150
ტელ:  + 995 32  2 43 70 01/02/03