საჯარო ინფორმაციის გაცემასა და პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი

საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი - ნიკოლოზ დოლიძე
აღმაშენებლის #150
ტელ:  + 995 32  2 43 70 01/02/03