საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო აქტები


 

 

5. საქართველოს მთავრობის განკარგულება 775 2013 წლის 9 ივლისი ქ. თბილისი ღია მმართველობის პარტნიორობის საქართველოს სამოქმედო გეგმის განხორციელებისთვის აუცილებელ ღონისძიებათა შესახებ
 


 

 

 
.