2013 წელი

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 2013 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი
 
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 
 
სამინისტროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი
 
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 
 
ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია 
 
ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე  გაწეული სამივლინებო ხარჯები 2013 წლის I კვარტალი
ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე  გაწეული სამივლინებო ხარჯები 2013 წლის II კვარტალი
ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯები 2013 წლის III კვარტალი
 
გაცემული სარგო, დანამატები და პრემიების კვარტალური ოდენობება თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)  I - კვარტალი
 
გაცემული სარგო, დანამატები და პრემიების კვარტალური ოდენობება თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)  II - კვარტალი
 
გაცემული სარგო, დანამატები და პრემიებისკვარტალური ოდენობება თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)  III - კვარტალი