ფონდის დებულება

 
 
 საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 554  2016 წლის 15 დეკემბრის  ქ. თბილისის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის  საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დებულებისა და სამეთვალყურეო საბჭოს დამტკიცების შესახებ
 
 
 
                                              საქართველოს მთავრობის დადგენილება