დოკუმენტები

3 აპრილი 2020
დონორი: WB

რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტი (RMIDP II) და დამატებითი დაფინანსება

რეგიონული და მუნიციპალური განვითარების მეორე პროექტის (SRMIDP) საშუალებით, მსოფლიო ბანკი, 2014 წლიდან, ხელს უწყობს საქართველოს მთავრობის ძალისხმევას, დეცენტრალიზაციის და რეგიონული განვითარების გამოწვევების მოგვარებაში. 2020 წელს, საქართველოს მთავრობის თხოვნის საფუძველზე, მსოფლიო ბანკი დათანხმდა დამატებითი დაფინანსების გამოყოფაზე, რეგიონული და მუნიციპალური განვითარების მეორე პროექტისთვის (SRMIDP).
28 თებერვალი 2020
მუნიციპალიტეტი: წყალტუბო
დონორი: WB

“შადრევნის რეაბილიტაცია წყალტუბოს პარკში”

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით (რეგიონული განვითარების მეორე პროექტი (RDP 2)) განხორციელდა ქვე-პროექტი “შადრევნის რეაბილიტაცია წყალტუბოს პარკში”.
28 თებერვალი 2020
მუნიციპალიტეტი: ვანი
დონორი: WB

„ვანის მუზეუმამდე მისასვლელი გზის: ლორთქიფანიძე, გიორგაძისა და გორგასლის ქუჩების რეაბილიტაცია“

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით (რეგიონული განვითარების მეორე პროექტი (RDP 2)) განხორციელდა ქვე-პროექტი „ვანის მუზეუმამდე მისასვლელი გზის: ლორთქიფანიძე, გიორგაძისა და გორგასლის ქუჩების რეაბილიტაცია“.
28 თებერვალი 2020
მუნიციპალიტეტი: წყალტუბო
დონორი: WB

„საწურბლიას მღვიმესთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის ქვე-პროექტი“

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით (რეგიონული განვითარების მეორე პროექტი (RDP 2)) განხორციელდა ქვე-პროექტი „საწურბლიას მღვიმესთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის ქვე-პროექტი“.
28 თებერვალი 2020
მუნიციპალიტეტი: ტყიბული
დონორი: WB

„მოწამეთას მონასტერთან კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა“

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით (რეგიონული განვითარების მეორე პროექტი (RDP 2)) განხორციელდა ქვე-პროექტი „მოწამეთას მონასტერთან კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა“.
28 თებერვალი 2020
მუნიციპალიტეტი: ჭიათურა
დონორი: WB

“კაცხის სვეტთან კელიებისა და მომსახურების შენობის მშენებლობა”

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით (რეგიონული განვითარების მეორე პროექტი (RDP 2)) განხორციელდა ქვე-პროექტი “კაცხის სვეტთან კელიებისა და მომსახურების შენობის მშენებლობა”.
28 თებერვალი 2020
მუნიციპალიტეტი: ქუთაისი
დონორი: WB

“გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის ეკვდერების გადახურვის, ცოკოლის და სადრენაჟო სისტემის რეაბილიტაცია”

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით (რეგიონული განვითარების მეორე პროექტი (RDP 2)) განხორციელდა ქვე-პროექტი “გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის ეკვდერების გადახურვის, ცოკოლის და სადრენაჟო სისტემის რეაბილიტაცია”.
28 თებერვალი 2020
მუნიციპალიტეტი: ქუთაისი
დონორი: WB

„გელათის მონასტერთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და საყრდენი კედლის მოწყობა“

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით (რეგიონული განვითარების მეორე პროექტი (RDP 2)) განხორციელდა ქვე-პროექტი „გელათის მონასტერთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და საყრდენი კედლის მოწყობა“.
20 იანვარი 2020

აუდიტორული დასკვნა

2019 წ. დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანიების „Deloitte“-ის; „Grant Thornton”-ის და „KPMG”-ის მიერ ჩატარდა საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის 2018 წლის საქმიანობის შემოწმება
(პროექტებისა და ფონდის, როგორც ორგანიზაციის ჭრილში). აუდიტორული შემოწმების შედეგად საქმიანობის ყველა მიმართულების მიხედვით მიღებულია დადებითი შეფასება.
23 ოქტომბერი 2019
მუნიციპალიტეტი: მცხეთა
დონორი: GOG

ქ. მცხეთის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების მართვის დოკუმენტაციის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის დასკვნა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 19 ოქტომბრის N1933 განკარგულების საფუძველზე, ახორციელებს ქ. მცხეთის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების მართვის დოკუმენტაციის შემუშავებისათვის საჭირო მომსახურების შესყიდვას.