დოკუმენტები

16 იანვარი 2015

თუშეთის (ფშაველი-აბანო-ომალო) საავტომობილო გზის უსაფრთხოების ღონისძიებების ქვეპროექტის გარემოს დაცვის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

რეგიონული განვითარების პროექტი (RDP)

თუშეთის (ფშაველი-აბანო-ომალო) საავტომობილო გზის უსაფრთხოების ღონისძიებების ქვეპროექტი

ქვეპროექტის გარემოს დაცვის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა
8 იანვარი 2015

გელათის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ინფრასტრუქტურის აღდგენა

საქართველოს მთავრობამ მსოფლიო ბანკს სთხოვა იმერეთის რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა ვერტიკალური პროგრამული მიდგომის გამოყენებით. შემოთავაზებული პროგრამა გამოკვეთს ტურიზმს, როგორც ეკონომიკური განვითარების ძირითად საყრდენსა და მამოძრავებელ ძალას. შემოთავაზებული საწყისი პროექტი ფოკუსირებას მოახდენს ტურიზმის სექტორის მხარდაჭერასა და კერძო სექტორის ინვესტიციებისათვის ხელშემწყობი გარემოს შექმნაზე.
22 დეკემბერი 2014

საინფორმაციო შეხვედრა „თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის მშენებლობის პროექტ“-ის განხორციელებისას „კრწანისის ტყე-პარკზე“ შესაძლო ზემოქმედების შესახებ ჩატარებული კვლევის თაობაზე

2014 წლის 26 დეკემბერს 16:00 სთ-ზე, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის შენობაში (მისამართი: ქ. თბილისი, აღმაშნებლების 150, მე-3 სართული) დაინტერესებულ მხარეებთან გაიმართება საინფორმაციო შეხვედრა „თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის მშენებლობის პროექტ“-ის განხორციელებისას „კრწანისის ტყე-პარკზე“ შესაძლო ზემოქმედებისა და დაგეგმილი შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ.

10 დეკემბერი 2014

თბილისი – რუსთავის ურბანული სატრანსპორტო კვანძი სექცია 1. - მიწის შესყიდვისა და განსახლების სამოქმედო გეგმა 1 (LARP 1) დამატება 1.

საქართველოს მთავრობამ თბილისი–რუსთავის გზის რეკონსტრუქცია პრიორიტეტულ პროექტად გამოაცხადა. პროექტი ითვალისწინებს არსებული 17,1 კმ. სიგრძის, 2 ზოლიანი თბილისი–რუსთავის გზის მოდერნიზაციას საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, „I კატეგორიის“ ჩქაროსნულ 4 ზოლიან ავტომაგისტრალად, 120 კმ/სთ საერთო დაგეგმილი სიჩქარით. თბილისი – რუსთავის ურბანული სატრანსპორტო კვანძი – სექცია 1 არის PK 0 PK 4.0–მდე გზის მონაკვეთი.
30 ოქტომბერი 2014

თბილისი – რუსთავის ურბანული სატრანსპორტო კვანძი – სექცია 2 ნაწილი A

საქართველოს მთავრობამ თბილისი–რუსთავის გზის რეკონსტრუქცია პრიორიტეტულ პროექტად გამოაცხადა. პროექტი ითვალისწინებს არსებული 17,1 კმ. სიგრძის, 2 ზოლიანი თბილისი–რუსთავის გზის მოდერნიზაციას საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, „I კატეგორიის“ ჩქაროსნულ 4 ზოლიან ავტომაგისტრალად, 120 კმ/სთ საერთო დაგეგმილი სიჩქარით. თბილისი – რუსთავის ურბანული სატრანსპორტო კვანძი – სექცია 2 ნაწილი A არის PK 4+000 PK 5+300–მდე და PK 6+800 PK 10+755–მდე გზის მონაკვეთი.
24 ოქტომბერი 2014

კულტურული მემკვიდრეობის ზონის კეთილმოწყობა უბისას მონასტერთან

ქვე-პროექტი ითვალისწინებს ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობას უბისას მონასტერთან. ქვე-პროექტი მოიცავს: ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობას, ავტოსადგომის მოწყობას, მისასვლელი გზის რეაბილიტაციას, წყალმომარაგების სისტემის მოწყობას.

ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის (RDP 2) ფარგლებში მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით.

ქვე-პროექტის გარემოსდაცვითი მიმოხილვა და გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა განთავსებულია შემდეგ ბმულზე:
20 ოქტომბერი 2014

კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა უბისას მონასტერთან ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

2014 წლის 23 ოქტომბერს 12:00 საათზე, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ უბისაში, საჯარო სკოლის შენობაში გაიმართება ქვე-პროექტის „კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა უბისას მონასტერთან“ ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა.
16 ოქტომბერი 2014

ვარდისუბანში, თელავში შესასვლელი ობიექტის დასუფთავება და კეთილმოწყობა (თელავის მუნიციპალიტეტი)

ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში და მიზნად ისახავს ქ. თელავის შესასვლელში, სოფელ ვარდისუბნის ტერიტორიაზე არსებული სამშენებლო ნარჩენების განთავსებისთვის განკუთვნილი ტერიტორიის დასუფთავებას და კეთილმოწყობას, კერძოდ, აზბესტ-შემცველი ნარჩენების გატანა და განთავსება თელავის ნაგავსაყრელზე შესაბამისი უსაფრთხოების წესების დაცვით; ნარჩენების ამჟამინდელი განთავსების ტერიტორიის კეთილმოწყობა და ბუნებრივ გარემოსთან ჰარმონიზაცია და მდ. მაწანწარას ნაპირგამაგრება. ქვე-პროექტს ახორციელებს საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით.

ქვე-პროექტის გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა განთავსებულია შემდეგ ბმულზე:

16 ოქტომბერი 2014

გზის რეაბილიტაცია სოფელ მირზაანში (დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი)

ქვეპროექტი ხორციელდება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში და ითვალისწინებს საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია და ბეტონის კიუვეტების (110,5მ3) მოწყობას სოფელ მირზაანში. ქვე-პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია საერთო სიგრძით 0,89 კმ გზის რეაბილიტაცია.
16 ოქტომბერი 2014

ქუჩების რეაბილიტაციის ქვე-პროექტი გურჯაანში

ქვე-პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ბარათაშვილის, ჭავჭავაძისა და ბესიკის ქუჩების რეაბილიტაცია. ქვე-პროექტის ფარგლებში აღდგენილი იქნება 2,278 კმ სიგრძის გზის საფარი. ქვე-პროექტს ექნება დადებითი გრძელვადიანი ზეგავლენა, გააუმჯობესებს რა ადგილობრივი მოსახლეობის საცხოვრებელ და ტრანსპორტირების პირობებს.