რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტი (RMIDP II) და დამატებითი დაფინანსება

3 აპრილი 2020
დონორი: WB

რეგიონული და მუნიციპალური განვითარების მეორე პროექტის (SRMIDP) საშუალებით, მსოფლიო ბანკი, 2014 წლიდან, ხელს უწყობს საქართველოს მთავრობის ძალისხმევას, დეცენტრალიზაციის და რეგიონული განვითარების გამოწვევების მოგვარებაში. 2020 წელს, საქართველოს მთავრობის თხოვნის საფუძველზე, მსოფლიო ბანკი დათანხმდა დამატებითი დაფინანსების გამოყოფაზე, რეგიონული და მუნიციპალური განვითარების მეორე პროექტისთვის (SRMIDP). პროექტის (SRMIDP) დამატებითი დაფინანსების მიზანს წარმოადგენს სამიზნე მუნიციპალიტეტების მომსახურებებისა და ინფრასტრუქტურის საიმედოობისა და ეფექტიანობის გაუმჯობესება.

განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტი და ბუნებრივ და სოციალურ გარემოს მართვის ჩარჩო დოკუმენტი მომზადდა სსიპ „მუნიციპალური განვითარების ფონდის“ მიერ, რათა განხორციელდეს რეგიონული და მუნიციპალური განვითარების მეორე პროექტის დამატებითი დაფინანსების პროექტი.

აღნიშული დოკუმენტებისთვის მიყევით ლინკს ქვემოთ:

SRMIDP2-AFESMFfinal20(Geo).pdf

SRMIDP-AF-RPF.PDF