ქ. მცხეთის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების მართვის დოკუმენტაციის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის დასკვნა

10 ოქტომბერი 2019
მუნიციპალიტეტი: მცხეთა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 19 ოქტომბრის N1933 განკარგულების საფუძველზე, ახორციელებს . მცხეთის სივრცით-ერიტორიული განვითარების მართვის დოკუმენტაციის შემუშავებისათვის საჭირო მომსახურების შესყიდვას

 

საქართველოსგარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ 24- მუხლის შესაბამისად, მომზადდა სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის ანგარიში და განსახილველად გაიგზავნა შესაბამის სამინისტროებში.

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ . საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადებული სკოპინგის დასკვნა  . მცხეთის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების მართვის დოკუმენტაციის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის ანგარიშზე ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე:

 

ჯანდაცვის წერილი.pdf

 

ჯანდაცვა - სკოპინგის დასკვნა.pdf