გარემოსდაცვითი მიმოხილვა - დუშეთში პარკის რეაბილიტაცია

22 ნოემბერი 2016

 ქვე-პროექტი ხორციელდება მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით. ქვ-პროექტი ითვალისწინებს  ქ. დუშეთის ცენტრალურ უბანში საზოგადოებრივი პარკისა და მის ტერიტორიაზე არსებული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციას.

ქვე-პროექტის გარემოზე ზემოქმედების მიმოხილვის ანგარიში ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე:

 

ER-RehabilitationDusheti Central Park-ge