რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩო დოკუმენტი

25 თებერვალი 2016

გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩო დოკუმენტი მომზადებულია რეგიონული განვითარების მეორე პროექტისათვის, რომელიც ხორციელდება იმერეთის რეგიონში მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით.

ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩო დოკუმენტი აღწერს საჭირო გარემოსდაცვით და სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც უნდა განხორციელდეს რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის დაგეგმვის, დაპროექტების, მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ეტაპებზე ეროვნულ კანონმდებლობასთან და მსოფლიო ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით. გარემოზე ზემოქმედების ჩარჩო დოკუმენტი მოიცავს პროექტის მართვის გარემოსდაცვით, სოციალურ და კულტურულ ასპექტებს.

 

დოკუმენტის ნახვა შესაძლებელია შემდეგ ბმულზე:

 

EMF_Imereti_RDP II _ge_for disclosure (002)