აუდიტორული დასკვნა

11 თებერვალი 2016

2015 წ. დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანიებიSOS-Audit“-ის და „Grant Thornton”-is მიერ  ჩატარდა ფონდის 2014 წლის საქმიანობის  შემოწმება (პროექტებისა და ფონდის, როგორც ორგანიზაციის ჭრილში). აუდიტორული შემოწმების შედეგად საქმიანობის ყველა მიმართულების მიხედვით მიღებულია დადებითი შეფასებაწარმოგიდგენთ აუდიტორულ დასკვნებს ფონდისა (ორგანიზაციის) და შემდეგი პროექტების მიხედვით (იხილეთ ბმული):

 

რეგიონალური განვითარების პროექტი

 

მეორე რეგიონალური განვითარების პროექტი

 

რეგიონალური და მუნიციპალური განვითარების პროექტი

 

რეგიონალური და მუნიციპალური განვითარების პროექტი II

 

რეგიონალური და მუნიციპალური განვითარების პროექტის დამატებითი დაფინანსება

  

საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი

 

მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (I ტრანში)

 

 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში 

 

მუნიციპალური განვითარების ფონდის 2014 წლის აუდიტორული დასკვნა (I)