რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვისა და განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტები

19 თებერვალი 2015

 რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის მიზანია ინფრასტრუქტურული მომსახურებისა და ინსტიტუციური შესაძლებლობების მხარდაჭერით ტურიზმის ეკონომიკის განვითარება სამცხე-ჯავახეთსა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებში. 

ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩო დოკუმენტის აღწერს საჭირო გარემოსდაცვით და სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც უნდა განხორციელდეს რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის დაგეგმვის, დაპროექტების, მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ეტაპებზე ეროვნულ კანონმდებლობასთან და მსოფლიო ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით. განსახლების ჩარჩო დოკუმენტი ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობისა და მსოფლიო ბანკის მიდგომებს მიწის შეძენის და განსახლების საკითხების მიმართ, ასევე საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას.

ზემოთ აღნიშნული დოკუმენტების სრული სამუშო ვერსიების ნახვა ქართულ ენაზე შესაძლებელია შემდეგ ბმულებზე:

 

  ESMF_RDPIII_ge_for re-disclosure

 

  RPF_RDP III_ge_for re-disclosure