სგშ - სკოპინგის განცხადება - ქ. მცხეთის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების მართვის დოკუმენტაციის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის ანგარიში

20 აგვისტო 2019
მუნიციპალიტეტი: მცხეთა
დონორი: GOG
 სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 19 ოქტომბრის N1933 განკარგულების საფუძველზე, ახორციელებს ქ. მცხეთის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების მართვის დოკუმენტაციის შემუშავებისათვის საჭირო მომსახურების შესყიდვას. 
 
 საქართველოს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ 24-ე მუხლის შესაბამისად, მომზადდა სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის ანგარიში და განსახილველად გაიგზავნა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის, აგრეთვე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროებში.
 
დოკუმენტები ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: