შეწყვეტის შეტყობინება - დაბა აბასთუმანში წყალმომარაგების სისტემის და წყლის გამწმენდი ნაგებობის პროექტის რევიზია და სისრულეში მოყვანა, წყალარინების დეტალური პროექტის მომზადება, კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაციის პროექტირება/მშენებლობის ტენდერისათვის ტექნიკური დავალების და სპეციფიკაციების მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა

15 იანვარი 2019

გაუთვალისწინებელი გარემოებების გათვალისწინებით, სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აუქმებს პროექტს საკონსულტაციო მომსახურებაზე: № IBRD/RDPIII/CS/QCBS/04-2018, რომელიც ფონდის ვებ-გვერზე (www.mdf.org.ge) გამოქვეყნდა 2018 წლის 03 აგვისტოს. 

 

Cancellation-Notice_GEO