შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ „ქ. ოზურგეთში, საგზაო უსაფრთხოების მიზნით, სამ სამარშრუტო ტრასაზე, საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების განთავსება”

10 აგვისტო 2018