გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „ვანის ქვაბებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა და უსაფრთხოების ღონისძიებების გატარება’’

27 ნოემბერი 2017